ప్రపంచ పౌరులందరికీ ఉచిత విద్య మరియు సమాన విద్య అందించడం సాధ్యమా? అనే ఆలోచన మన మనసులో ఎప్పటికీ రాకూడదు. ఎందుకంటే మన ప్రపంచ ప్రజలందరం ఒక్క క్షణం ఆలోచిస్తే ఇది ఓక సమస్యే కాదు.

మనం ప్రపంచ మేధావులు ఎక్కడ వున్నారు? అనే ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పలేని పరిస్తితిని మనందరం ఎదుర్కోనవలసిన రోజులు రాకుండా ముందుగా మనందరం ఒక్కసారి విద్యా వ్యవస్థ మీద ఆలోచించవలసిన అవసరం చాలా వుంది. కనుక మేము ప్రపంచ పౌరులకోసం కొన్...

Continue Reading

గ్రామంలో విశ్వాసాన్ని , అభివృద్ధిని మెరుగుపరచడానికి ఏకైక మార్గం..

గ్రామంలో విశ్వాసాన్ని , అభివృద్ధిని మెరుగుపరచడానికి ఏకైక మార్గం.....ప్రభుత్వ కాంటాక్ట్స్ మరియు ఘనులు భూగర్బ వాయువులు మరియు రైల్వే లైన్లు రోడ్స్ బిల్డింగ్స్, ఏవైనాకావచు గ్రామాలకే మొదటి కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చే చట్టాలను తీసుకువస్...

Continue Reading

The Only Way To Improve The Credibility And Development Of The Village ...

The Only Way To Improve The Credibility And Development Of The Village ... Government Contacts And Benefits Underground Gas And Railway Buildings, If Any, Will Have The First Contract Laws For The Villages, 100% Nation Is Financially Developed. And These Countries Are Developing Countries, Which Are Also A Debt To The World....

Continue Reading

The Only Way To Improve Confidence In Women

Women Have A Lot Of Potential And By Increasing Their Confidence We Can Get Unbelievable Ideas From Them. There Is Only One Way To Improve The Confidence In Women I.e. 100% Participation Of Women In Politics. A Woman Is Facing A Lot Of Problems Even Today, Where We Claim That Civilization Has Progressed Tremendously. No Matter What Ordinances We Pass, How Much Security We Provide – We Are Not Doing Justice. As A Result They Are Sustaining Economically And Psychologically In The Society. The Only Path That Can Help Women Is Their Complete Participation In Politics. Here Is What We Civilized ...

Continue Reading

How To Improve Agriculture In India?

In The Years Since Independence, India Has Made Immense Progress Towards Achieving Food Security. Its Population Has Tripled, But Food-grain Production Has More Than Quadrupled; There Has Thus Been A Substantial Increase In Available Food-grain Per Capita.But More Can Be Done. Crop Yields In India Are Still Just 30% To 60% Of The Best Sustainable Crop Yields Achievable In The Farms Of Developed And Other Developing Countries. And Poor Infrastructure And Unorganized Retail Means India Has One Of The World’s Highest Levels Of Post-harvest Food Loss.Clearly, It Is Time For Change. We Not Only N...

Continue Reading

How To Improve Your Medical Practice By Focusing On The Negative

Historically, Healthcare Marketing Has Always Embraced Traditional Branding Aesthetics: Accentuate The Positive, Never Mention Or Attack The Competition. The Dynamics Of Both Marketing And Healthcare Are Changing, And Some Health Systems And Practices That Are Looking To Distinguish Themselves In Crowded Markets May Want To Consider More Modern Branding Strategies For Inspiration.For Instance, Domino's Pizza Created One Of The Most Attention-grabbing Campaigns In Recent Memory When It Disavowed Its Own Pizza Recipe, Admitting It Was Subpar And Asking The Public To Sample Its Improvements. On T...

Continue Reading

స్త్రీలలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరగాలంటే ఒకటే మార్గం.

స్త్రీలలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరగాలంటే ఒకటే మార్గం. రాజకీయలలోనికి 100% స్త్రీలు రావాలి. స్త్రీలకు ఎన్ని తెలివితేటలు, విఙ్ణానం, శ్రమించి పనిచేసే ఆత్మవిశ్వాసం ఉన్నా ఈ రోజుకు కూడా స్వేఛ్చగా జీవించడానికి ఎన్నో ఆటంకాలను ఎదుర్కొనవలసి ...

Continue Reading